หน้าแรก
  หลักการและเหตุผล
  วัตถุประสงค์
  เป้าหมาย
  วิธีดำเนินการ
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การดำเนินการของจังหวัด

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ภาพกิจกรรม
การดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้น
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามผลการดำเนินการ

อำเภอเมือง

อำเภอกันทรวิชัย

อำเภอโกสุมพิสัย

อำเภอเชียงยืน

อำเภอนาเชือก

อำเภอบรบือ

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

อำเภอวาปีปทุม

อำเภอนาดูน

อำเภอแกดำ

อำเภอยางสีสุราช

อำเภอกุดรัง

อำเภอชื่นชม

 

 
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4377 7624