หน้าแรก
  หลักการและเหตุผล
  วัตถุประสงค์
  เป้าหมาย
  วิธีดำเนินการ
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การดำเนินการของจังหวัด

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ภาพกิจกรรม
การดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้น
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


>>>ดูภาพเพิ่มเติม<<<


ผลการดำเนินการ

อำเภอเมือง

อำเภอกันทรวิชัย

อำเภอโกสุมพิสัย

อำเภอเชียงยืน

อำเภอนาเชือก

อำเภอบรบือ

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

อำเภอวาปีปทุม

อำเภอนาดูน

อำเภอแกดำ

อำเภอยางสีสุราช

อำเภอกุดรัง

อำเภอชื่นชม

 

 
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4377 7624