หน้าแรก
  หลักการและเหตุผล
  วัตถุประสงค์
  เป้าหมาย
  วิธีดำเนินการ
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การดำิเนินการของจังหวัด

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้้น

   เป้าหมายโครงการฯ

          - เป้าหมายพื้นที่ : จังหวัด 75 จังหวัด

          - เป้าหมายจำนวนต้นไม้ : ปลูกต้นไม้น้อมเกล้าฯ ถวาย จำนวน 7,800,000 ต้น ( 78 แสนต้น)

 


ผลการดำเนินการ

อำเภอเมือง

อำเภอกันทรวิัชัย

อำเภอโกสุมพิสัย

อำเภอเชียงยืน

อำเภอนาเชือก

อำเภอบรบือ

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

อำเภอวาปีปทุม

อำเภอนาดูน

อำเภอแกดำ

อำเภอยางสีสุราช

อำเภอกุดรัง

อำเภอชื่นชม

 

 
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4377 7624