หน้าแรก
  หลักการและเหตุผล
  วัตถุประสงค์
  เป้าหมาย
  วิธีดำเนินการ
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การดำิเนินการของจังหวัด

 

 

 

 
 
 
 

 

 

โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้้น

   หลักการและเหตุผล

         1. ในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ให้ประชาชนทุก
ภาคส่วนตระหนักและช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำ "โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น" เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ได้ร่วมแสดง ความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าไม้และแหล่งน้ำ โดยมอบหมายให้กรุงเทพ
มหานครและทุกจังหวัด รับผิดชอบดำเนินโครงการฯ เริ่มตั้งแต่วัีนที่ 12 สิงหาคม 2552 ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2553

         2. ในปี พ.ศ. 2553 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ
ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553
กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำ "โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้น"

 


ผลการดำเนินการ

อำเภอเมือง

อำเภอกันทรวิัชัย

อำเภอโกสุมพิสัย

อำเภอเชียงยืน

อำเภอนาเชือก

อำเภอบรบือ

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

อำเภอวาปีปทุม

อำเภอนาดูน

อำเภอแกดำ

อำเภอยางสีสุราช

อำเภอกุดรัง

อำเภอชื่นชม

 

 
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4377 7624