| หน้าหลัก | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ข้อมูลพรรณไม้ | ภาพกิจกรรม |
พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
นายเสน่ห์ นนทะโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
(ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ อพ.สธ. จ.มค.)         การฝึกอบรมการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560