หน้าหลัก โครงสร้างบทบาทหน้าที่ แหล่งรวมเอกสาร สรุปผลการดำเนินงาน ทำเนียบส่วนราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่


สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

 

สรุปผลการดำเนินงาน

จำนวนเอกสาร   1    รายการ
     สรุปเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2557
 
1