Get Adobe Flash player

ข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี 56

 

- ข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี 56 (รูปเล่ม)

 

 

ข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี 57

 

- ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ปรับโครงสร้างการผลิตให้เอื้อต่อการผลิตและการแปรรูปเกษตร อาหารและเกษตรพลังงานทดแทน

1. พืชเศรษฐกิจสำคัญ (ข้าว,มันสำปะหลัง,อ้อย,หม่อน,กก)
2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
3. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่งวงสำหรับเกษตรกร
4. สัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจที่สำคัญ (โคเนื้อ)
5. การผลิตไฟฟ้าจากอ้อย
6. การพัฒนาก๊าซชีวภาพจากมูลโค
7. การพัฒนาพลังงานชุมชน
8. การขับเคลื่อนราคาสินค้าเกษตร
9. การบริการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

- ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล

1. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติ 
2. การคมนาคมขนส่งทางถนน
3. การจัดการขยะมูลฝอย
4. การพัฒนาเส้นทางสายรองเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
5. การขยายตัวของเมืองมหาสารคาม
6. การส่งเสริมการจัดเทศกาลประจำเมือง
7. การจดทะเบียนนิติบุคคล
8. โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดมหาสารคาม
9. ผลิตภัฑ์จาก "กก"

- ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

1. สถานการณ์ภัยแล้ง
2. การพัฒนากำลังแรงงานในจังหวัดมหาสารคาม
3. บริการการศึกษา
4. การพัฒนาอาชีพ

- ประเด็นยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์

1. โรงพยาบาลมหาสารคาม
2. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

 

  • boss1_58.png
  • boss2_60.jpg
  • boss3_60.jpg

ค้นหา

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

art