Get Adobe Flash player
Display # 
รายละเอียดการบรรยายตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการเกี่ยวกับ"พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542และการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"
แบบฟอร์มเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง 1 เมษายน 57
แบบฟอร์ม 1 รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ
เอกสารการอบรมการบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่
แผนการจัดการความรู้
วิธีตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม Line สาหรับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม
แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ (IPA 56)
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเกี่ยวกับโครงการความร่วมมืออาเซียน-สหรัฐอเมริกา
แนวทางการขับเคลื่อน PMQA หมวด 3 และ หมวด 6
แบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและแบบฟอร์มการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2556
แผนการตรวจสอบ 2556 12-09-56
โครงการฝึกอบรม เรื่อง "ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการประจำจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ 2556
แนวทางขับเคลื่อน PMQA หมวด 3 ฉบับส่วนราชการ
เอกสารโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
คู่มือการฝึกอบรมระบบรายงานผลฯ e-SAR สาหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
ตัวอย่างป้ายต้อนรับนายก
เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ประจำปี 2556
แผนบริหารความต่อเนื่องส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่ส่งเอกสาร พิจารณา คอมฯ ศูนย์เด็ก
template แผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
ขอเชิญเข้ามร่วมชมนิทรรศการด้านทรัพยากรน้ำในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒
รายงานการประชุม กรอ ครั้งที่ ๒
แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มเลื่อนเงินเดือน 1.2556
แบบรายงาน โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน ปี 58
การร่วมงานนิทรรศการและการสัมมนาแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556-2563
การดำเนินโครงการของหน่วยงานรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า
แบบประเด็นการตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 14 มีนาคม 2556
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
เตือนภัยตัวชี้วัดจังหวัดมหาสารคาม
แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560 (ฉบับทบทวนใหม่)
การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดที่สำคัญ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พศ 2555
แบบรายงานงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนราชการต้นสังกัด ( งบ Function )
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบฟอร์ม กจ1 กจ2 งบกลุ่มจังหวัด
เอกสารการประชุม
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
เอกสารประเด็นการตรวจติดตาม โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เอกสารปรับปฎิทินการจัดทำคำรับรองกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ปี 2556 ไหม่
เอกสารรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เอกสารกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เอกสารประกอบการบรรยายภาคบ่าย "ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ"
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม F1
บัญชีเอกสารประกอบการจัดทำ ตามแบบ F1 – F3
เอกสารประกอบการทำแผนปี57
แบบฟอร์ม f1-f3
  • boss1_58.png
  • boss2_60.jpg
  • boss3_60.jpg

ค้นหา

ร้องเรียน ร้องทุกข์

 

 

art