Get Adobe Flash player

พยากรณ์อากาศ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday79
mod_vvisit_counterYesterday1279
mod_vvisit_counterThis week79
mod_vvisit_counterLast week9524
mod_vvisit_counterThis month19241
mod_vvisit_counterLast month30371
mod_vvisit_counterAll days1366391

Online Now: 25
Your IP: 54.226.23.160
,
Today: February 17, 2019
Display # 
แบบฟอร์มการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 59 1616121215151515
ตัวอย่างคำสั่ง PMQA ส่วนราชการ 2727101015151515
Bike for Dad 2020101015151515
โปรแกรมคำนวณผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 2020101015151515
แบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2558) 1212101015151515
Bike for MOM 2323060615151515
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่2/2558 1717060615151515
แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 2626030315151515
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดมหาสารคาม 2626010115151515
แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2557 - 2560 (ฉบับทบทวน) 2626010115151515
แบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชน 2222010115151515
บัญชีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2222121214141414
สรุปประเด็นสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่่งการฯ 0404121214141414
ดาวน์โหลดสรุปรายละเอียดการเสนอโครงการแผนพัฒนาจังหวัด (ปี 59 - 60) 2626111114141414
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 2121111114141414
การดำเนินโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" 1818111114141414
คำชี้แจงและแนวทางการบันทึกระบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 1414101014141414
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558 - 2568 1212090914141414
แบบฟอร์มเลื่อขั้นค่าจ้างลูกจ้าง ครั้งที่ 2.2557 1111090914141414
แบบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2.2557 1111090914141414
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง 0505080814141414
แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย(บช.1)ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 1010070714141414
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับที่ 3)ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2563 0101070714141414
รายละเอียดการบรรยายตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 0404060614141414
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการเกี่ยวกับ"พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542และการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540" 2222050514141414
แบบฟอร์มเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง 1 เมษายน 57 2626030314141414
แบบฟอร์ม 1 รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ 2020030314141414
เอกสารการอบรมการบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่ 1515111113131313
แผนการจัดการความรู้ 0909121213131313
วิธีตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม Line สาหรับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม 1313111113131313
แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ (IPA 56) 0101111113131313
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเกี่ยวกับโครงการความร่วมมืออาเซียน-สหรัฐอเมริกา 3030090913131313
แนวทางการขับเคลื่อน PMQA หมวด 3 และ หมวด 6 2525090913131313
แบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและแบบฟอร์มการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2556 2020090913131313
แผนการตรวจสอบ 2556 12-09-56 1212090913131313
โครงการฝึกอบรม เรื่อง "ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการประจำจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ 2556 1515080813131313
แนวทางขับเคลื่อน PMQA หมวด 3 ฉบับส่วนราชการ 0101080813131313
เอกสารโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 1919070713131313
คู่มือการฝึกอบรมระบบรายงานผลฯ e-SAR สาหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด) 1212070713131313
ตัวอย่างป้ายต้อนรับนายก 1111070713131313
เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ประจำปี 2556 0909070713131313
แผนบริหารความต่อเนื่องส่วนราชการ 0202070713131313
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่ส่งเอกสาร พิจารณา คอมฯ ศูนย์เด็ก 1515050513131313
template แผนความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ 3030050513131313
ขอเชิญเข้ามร่วมชมนิทรรศการด้านทรัพยากรน้ำในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ 1515050513131313
รายงานการประชุม กรอ ครั้งที่ ๒ 1515050513131313
แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 0202040413131313
แบบฟอร์มเลื่อนเงินเดือน 1.2556 2929030313131313
แบบรายงาน โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน 2121030313131313
สัมมนาเชิงปฏิบัติการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน ปี 58 1313030313131313
  • boss1_61.jpg
  • boss2_61.jpg
  • boss3_61.jpg
  • boss4_61.jpg

ค้นหา

ร้องเรียน ร้องทุกข์

วิดีทัศน์แนะนำจังหวัด

รวมลิงค์

ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

art