Get Adobe Flash player
Display # 
เอกสารประกอบการประชุมยุทธศาสตร์วันที่ 12 พ.ย. 2555
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
วิสัยทัศน์และพันธกิจจังหวัดมหาสารคาม
เอกสารประกอบการประชุม IPA ปี ๒๕๕๕
แบบรายงานผลการใช้อำนาจหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดมหาสารคาม
บัญชีแผนงานฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด จังหวัดมหาสารคาม
ราชกิจจานุเบกษา กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ลักษณะสำคัญ ขององค์กร (หมวด P)
แบบฟอร์ม นอป01-03 (ปรับใหม่)
เลื่อนการประชุมประจำเดือนนายอำเภอ/คณะกรมการจังหวัด
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเรื่อง ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาฯ
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560
ตัวอย่างรายงานผลการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการฯ
  • boss1_58.png
  • boss2_60.jpg
  • boss3_60.jpg

ค้นหา

ร้องเรียน ร้องทุกข์

 

 

art