Get Adobe Flash player
Display # 
เอกสารการประชุม 0404010113131313
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 2727121212121212
การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ 2424121212121212
เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2020121212121212
เอกสารประเด็นการตรวจติดตาม โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 0707121212121212
เอกสารปรับปฎิทินการจัดทำคำรับรองกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ปี 2556 ไหม่ 0303121212121212
เอกสารรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 2929111112121212
เอกสารกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 2323111112121212
เอกสารประกอบการบรรยายภาคบ่าย "ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ" 2626111112121212
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม F1 1919111112121212
บัญชีเอกสารประกอบการจัดทำ ตามแบบ F1 – F3 1919111112121212
เอกสารประกอบการทำแผนปี57 1616111112121212
แบบฟอร์ม f1-f3 1212111112121212
เอกสารประกอบการประชุมยุทธศาสตร์วันที่ 12 พ.ย. 2555 1212111112121212
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) 0606111112121212
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 0303101012121212
วิสัยทัศน์และพันธกิจจังหวัดมหาสารคาม 3030080812121212
เอกสารประกอบการประชุม IPA ปี ๒๕๕๕ 2929060612121212
แบบรายงานผลการใช้อำนาจหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด 2929060612121212
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดมหาสารคาม 2929060612121212
บัญชีแผนงานฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด จังหวัดมหาสารคาม 2929060612121212
ราชกิจจานุเบกษา กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2929060612121212
ลักษณะสำคัญ ขององค์กร (หมวด P) 2929060612121212
แบบฟอร์ม นอป01-03 (ปรับใหม่) 2929060612121212
เลื่อนการประชุมประจำเดือนนายอำเภอ/คณะกรมการจังหวัด 2929060612121212
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเรื่อง ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาฯ 2929060612121212
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 3131080812121212
ตัวอย่างรายงานผลการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการฯ 1212090912121212
  • boss1_58.png
  • boss2_60.jpg
  • boss3_60.jpg

ค้นหา

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

art