Get Adobe Flash player
Display # 
การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม (4+6 คำถาม)
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 งบประมาณจังหวัดมหาสารคาม
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 งบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
การปรับปรุงราคาชดเชยใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย
[15/09/60] งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560 งบประมาณจังหวัดมหาสารคาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการจังหวัดมหาสารคาม
เอกสารประชุม VCS วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 งบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 งบประมาณจังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน
การสำรวจข้อมูลสถิติกำลังคนภาครัฐ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศ เรื่องร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย/ร่างกฎกระทรวง ในการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.........
แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 จังหวัดมหาสารคาม
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2560
การวางพานพุ่มหรือพวงมาลาถวายราชสักการะในงานรัฐพิธี และการจัดลำดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพระราชพิธี รัฐพิธี และงานสำคัญต่างๆ ในภูมิภาค
สรุปการบรรยายปาฐกถาพิเศษ "น้อมรำลึกใต้ร่มพระบารมี 70 ปี ปวงประชา เป็นสุข" เรื่อง ตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุยเดช โดย ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด
การเผยแพร่กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมหาสารคาม
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอนุมัติให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจบภารกิจ
แบบรายงานผลการจัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
หนังสือ นิตยสารนินทาสารคาม
รวมแบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 61-64
ตรวจสอบข้อมูลโครงการของอำเภอ ปี 61-64
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี พ.ศ.2561
แบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2559 (1 เม.ย. 2559)
แบบฟอร์มการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 59
ตัวอย่างคำสั่ง PMQA ส่วนราชการ
Bike for Dad
โปรแกรมคำนวณผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
แบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2558)
Bike for MOM
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่2/2558
แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดมหาสารคาม
แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2557 - 2560 (ฉบับทบทวน)
แบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชน
บัญชีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปประเด็นสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่่งการฯ
ดาวน์โหลดสรุปรายละเอียดการเสนอโครงการแผนพัฒนาจังหวัด (ปี 59 - 60)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การดำเนินโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"
คำชี้แจงและแนวทางการบันทึกระบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558 - 2568
แบบฟอร์มเลื่อขั้นค่าจ้างลูกจ้าง ครั้งที่ 2.2557
แบบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2.2557
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย(บช.1)ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับที่ 3)ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2563
รายละเอียดการบรรยายตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการเกี่ยวกับ"พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542และการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"
แบบฟอร์มเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง 1 เมษายน 57
  • boss1_58.png
  • boss2_60.jpg
  • boss3_60.jpg

ค้นหา

ร้องเรียน ร้องทุกข์

 

 

art