Get Adobe Flash player
Display # 
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561 งบประมาณจังหวัดมหาสารคาม 1818040418181818
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561 งบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 1818040418181818
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 งบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 1515010118181818
งบทดลองประจำเดือน พฤษจิกายน 2560 งบประมาณจังหวัดมหาสารคาม 1515121217171717
งบทดลองประจำเดือน พฤษจิกายน 2560 งบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 1515121217171717
การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม (4+6 คำถาม) 2222111117171717
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 งบประมาณจังหวัดมหาสารคาม 1515111117171717
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 งบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 1515111117171717
การปรับปรุงราคาชดเชยใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย 1717101017171717
[15/09/60] งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560 งบประมาณจังหวัดมหาสารคาม 1515090917171717
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการจังหวัดมหาสารคาม 1212090917171717
เอกสารประชุม VCS วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. 2424080817171717
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 งบประมาณสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 1616080817171717
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 งบประมาณจังหวัดมหาสารคาม 1616080817171717
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน 0303080817171717
การสำรวจข้อมูลสถิติกำลังคนภาครัฐ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2929060617171717
ประกาศ เรื่องร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย/ร่างกฎกระทรวง ในการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ......... 2626060617171717
แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 จังหวัดมหาสารคาม 0505040417171717
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2560 2323030317171717
การวางพานพุ่มหรือพวงมาลาถวายราชสักการะในงานรัฐพิธี และการจัดลำดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพระราชพิธี รัฐพิธี และงานสำคัญต่างๆ ในภูมิภาค 2020030317171717
สรุปการบรรยายปาฐกถาพิเศษ "น้อมรำลึกใต้ร่มพระบารมี 70 ปี ปวงประชา เป็นสุข" เรื่อง ตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุยเดช โดย ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด 1414030317171717
การเผยแพร่กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมหาสารคาม 2121020217171717
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอนุมัติให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจบภารกิจ 2020020217171717
แบบรายงานผลการจัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 1717111116161616
หนังสือ นิตยสารนินทาสารคาม 0909090916161616
รวมแบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 61-64 1515070716161616
ตรวจสอบข้อมูลโครงการของอำเภอ ปี 61-64 1212070716161616
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี พ.ศ.2561 0101070716161616
แบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2559 (1 เม.ย. 2559) 0808040416161616
แบบฟอร์มการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 59 1616121215151515
ตัวอย่างคำสั่ง PMQA ส่วนราชการ 2727101015151515
Bike for Dad 2020101015151515
โปรแกรมคำนวณผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 2020101015151515
แบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2558) 1212101015151515
Bike for MOM 2323060615151515
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่2/2558 1717060615151515
แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 2626030315151515
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดมหาสารคาม 2626010115151515
แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2557 - 2560 (ฉบับทบทวน) 2626010115151515
แบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชน 2222010115151515
บัญชีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2222121214141414
สรุปประเด็นสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่่งการฯ 0404121214141414
ดาวน์โหลดสรุปรายละเอียดการเสนอโครงการแผนพัฒนาจังหวัด (ปี 59 - 60) 2626111114141414
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 2121111114141414
การดำเนินโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" 1818111114141414
คำชี้แจงและแนวทางการบันทึกระบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 1414101014141414
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558 - 2568 1212090914141414
แบบฟอร์มเลื่อขั้นค่าจ้างลูกจ้าง ครั้งที่ 2.2557 1111090914141414
แบบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2.2557 1111090914141414
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง 0505080814141414
  • boss1_58.png
  • boss2_60.jpg
  • boss3_60.jpg

ค้นหา

ร้องเรียน ร้องทุกข์

 

 

art