Get Adobe Flash player

banner mk1

พยากรณ์อากาศ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday185
mod_vvisit_counterYesterday779
mod_vvisit_counterThis week185
mod_vvisit_counterLast week6592
mod_vvisit_counterThis month14224
mod_vvisit_counterLast month25569
mod_vvisit_counterAll days1302029

Online Now: 8
Your IP: 54.82.10.219
,
Today: December 16, 2018

banner mk

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม


 ดัชนีเอกสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว data center
 มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) 
 มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
 มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบ้ติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
 มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง 
 มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นตการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริเวณสาธารณะ 
 มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
 มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น 
   (8.2) แบบ สขร.1
   (8.3) ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 มาตรา 7

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   (1) โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน
   (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
   (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนะในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ฯลฯ เป็นต้น
   (4) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน เป็นต้น

ตัวอย่างแบบฟอร์มการประกอบกิจการโรงงาน

ปฏิทินท่องเที่ยว/กิจกรรมจังหวัดมหาสารคาม

  • boss1_61.jpg
  • boss2_61.jpg
  • boss3_61.jpg
  • boss4_61.jpg

ค้นหา

ร้องเรียน ร้องทุกข์

วิดีทัศน์แนะนำจังหวัด

รวมลิงค์

ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

art