Get Adobe Flash player

 

          จากนั้นพวกเราได้แวะนมัสการพระธาตุนาดูน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตัวอำเภอ ลักษณะของพระธาตุนาดูนก่อสร้างเป็นแบบศิลปะยุคทราวดี ลักษณะโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉาบปูนเรียบสีขาว โดดเด่นเป็นสง่าบนเนินกว้าง พวกเราถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณรอบ ๆ พระธาตุ ซึ่งมีการตกแต่งเป็นสวนรุกขชาติ สวนสมุนไพร ไว้อย่างสวยงามหลังจากนมัสการพระธาตุนาดูนแล้วพวกเราเดินทางต่อไปยังสถาบันวิจัยรุกขเวช ซึ่งเป็นสถานที่เข้าค่าย  สถาบันวิจัยรุกขเวชตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โคกดงเค็ง ก่อตั้งครั้งแรกจากการริ่เริ่มโครงการอีสานเขียว จากนั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคามจึงได้ขอจัดตั้งโครงการให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงพระราชทานนามว่า "สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช" เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ อนุรักษ์ ขยาย ปรับปรุงพันธุ์ไม้ในภาคอีสาน รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นป่าธรรมชาติที่เรียกว่า สวนป่าจุฬาภรณ์   ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าน้ำซับมีพืชและสัตว์ที่หายาก เช่น ต้นลำพัน เห็ดลาบ ปลาคอกั้ง งูขา และปูทูลกระหม่อม (ปูแป้ง) เป็นปูน้ำจืดที่มีลำตัวขนาดมีหลายสี ซึ่งพบมาในบริเวณสวนป่าแห่งนี้ 

  

 

 

 

 

 

  • boss1_58.png
  • boss2_60.jpg
  • boss3_60.jpg

ค้นหา

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

art