เว็บไซต์จังหวัด

รายงานข้อมูลสนับสนุนศูนย์ปฎิบัติการ คสช.
ประกาศ / คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รายงานสถานการณ์ประจำวัน
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของหัวหน้า คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4377-7624
Webmaster: mahasarakham@moi.go.th