หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมหาสารคาม

หน้าหลัก / Home
ยินดีต้อนรับสู่ >> หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมหาสารคาม <<
ความเป็นมาและหลักการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปี
ระเบียบฯการตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

ระเบียบ คตง.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง การจัดหาพัสดุ
สำนักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรี
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ระเบียบที่ใช้เป็นประจำ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าการศึกษาบุตร
ค่ารักษาพยาบาล
ระเบียบพัสดุ
งบประมาณ
วันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
อัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมหาสารคาม

• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7 = 1 คน

• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7ว = 1 คน


บุคลากร

    1.                                     หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมหาสารคาม

    2.  นางชฎาพร  รักษาเคน       เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ

      1.  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

      2.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่่นๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

      3.  ประเมินผลกรปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม 1 และ 2 เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริต รั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ

      4.  ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยรับตรวจด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามแผนงาน นโยบายของจังหวัด เพื่อลดระดับความเสี่ยงและป้องกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารงานและการดำเนินงานของส่วนราชการ

      5.  ติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจ ถูกต้องตามที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ในการตรวจสอบ รวมทั้ง วิเคราะห์และประมวลผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ


หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4377-7356 โทรสาร 0-4377-7460