หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมหาสารคาม

หน้าหลัก / Home
ยินดีต้อนรับสู่ >> หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมหาสารคาม <<
ความเป็นมาและหลักการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปี
ระเบียบฯการตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

ระเบียบ คตง.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง การจัดหาพัสดุ
สำนักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรี
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ระเบียบที่ใช้เป็นประจำ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าการศึกษาบุตร
ค่ารักษาพยาบาล
ระเบียบพัสดุ
งบประมาณ
วันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
อัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมหาสารคาม

    1.  นางเพ็ญรัตน์  กองสมบัติ        หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมหาสารคาม

    2.  นางอารมณ์  พึ่งโคกสูง           นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

    3.  นางสาวอมราภรณ์  ธิมาชัย     นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

      -  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

      -  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      -  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4377-7356 โทรสาร 0-4377-7460