ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จังหวัดมหาสารคาม

| เว็ปไซด์จังหวัด | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 | ข่าวประกวดราคาหน่วยงาน | แสดงความคิดเห็น | แบบสำรวจ |


   
 

คู่มือประชาชน
  1. ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู

2. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ปี 2554
4. รายงานผลการประกวดราคา จัดจ้าง ปี 2554
5. ประมวลมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6. สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
7. คำบรรยายโครงการฝึกอบรม "วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปิดเผย ปกปิด ข้อมูลข่าวสารและการอุธรณ์ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540"วันที่ 7 กันยายน 2554
 
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่มนับ ณ วันที่ 16/10/55
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จังหวัดมหาสารคาม
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองข้อมูลเผยแพร่จากส่วนราชการ ใน จังหวัดมหาสารคาม
- เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (บทความ ที่ ๘๙)
- เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (บทความ ที่ ๘๗)
- เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (บทความ ที่ ๘๕)
- เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (บทความ ที่ ๘๑)
- เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (บทความ ที่ ๗๙)
- เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (บทความ ที่ ๗๗)
- เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (บทความ ที่ ๗๖)
- การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส่วนราชการใน จังหวัด
- ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส่วนราชการใน จังหวัด


มาตรา 7 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานข้อมูลข่าวสาร
- โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานฯ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด พ.ศ. 2547
- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาวันที่ 23 สิงหาคม 2554
- นโยบายของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555-2558
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการงบไทยเข้มแข้ง
- วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการงบไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕


มาตรา 9 ข้อมูลที่หน่วยงานรัฐต้องประชาสัมพันธ์
(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
(2) การตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัมปทาน สัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการบริการสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ติดต่อ สอบถาม sarakham99@hotmail.com หรือที่ :เว็บบร์อดศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดมหาสารคาม
ทางโทรศัพท์/FAX 0-4377-7356 มหาดไทย 41721 มหาดไทย (FAX) 41766