ข้อมูลวันที่ Mon:19:02:18 : 10:19:
ระดับตลิ่ง 182.00
ระดับน้ำปัจจุบัน 000.00
ความจุ 2,431.30 (ล้าน ลบ.ม.)
ความจุปัจจุบัน 2,714.46 (ล้าน ลบ.ม.)
| |
ตารางตัวแปร
ลำดับ
รหัส
เกณฑ์
ความหมาย
แนวทางปฏิบัติ
1
  ระดับน้ำต่ำกว่าระดับตะลิ่ง 0.5 เมตร อันตราย แจ้งเตือนอพยพจากที่ลุ่มเสี่ยงภัย
2
  ระดับน้ำต่ำกว่าระดับตะลิ่ง 1.0 เมตร เริ่มวิกฤติ ให้มีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัย
3
  ระดับน้ำต่ำกว่าระดับตะลิ่ง 1.5 เมตร ปกติ  
4
  ระดับน้ำต่ำกว่าระดับตะลิ่ง 3.0 เมตร ปลอดภัย  
5
รนก ระดับน้ำกักเก็บ    
ุ6
รทก ระดับน้ำทะเลปานกลาง    
7
ลบ.ม. ลูกบาศก์เมตร    
| สถานการน้ำจังหวัดมหาสารคาม| สถานการณ์น้ำเขื่อน_>>> | Gistda(Thailand Flood Monitoring System) |