เอกสารการศึกษา

ระบบบริหารราชการของประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ
   -ไทย
   -เวียดนาม
   -กัมพูชา
   -มาเลเซีย
   -ลาว
   -พม่า
   -สิงคโปร์
   -บรูไน
   -ฟิลิปปินส์
   -อินโดนีเซีย

 

• คำศัพท์ไทย-อังกฤษสำหรับติดต่อราชการ และการประชุมระหว่างประเทศ

 

• AEC FACT BOOK ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

ASEAN Do's and Don'ts  สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำใน ๑๐ ประเทศอาเซียน
   -ไทย
   -เวียดนาม
   -กัมพูชา
   -มาเลเซีย
   -ลาว
   -พม่า
   -สิงคโปร์
   -บรูไน
   -ฟิลิปปินส์
   -อินโดนีเซีย

 

 

 

 

Additional information